LiSe Litterære Selskaber

Det er LiSe Litterære Selskabers formål at formidle kontakt mellem de litterære selskaber i Danmark

LiSe Litterære Selskaber kan kontaktes via forenigens formand Johan Rosdahl (johanrosdahl14@gmail.com)

Medlemskontingentet er kr 100 for selskaber med under 100 medlemmer, kr 200 for selskaber med mellem 100 og 200 medlemmer og kr 300 for selskaber med over 200 medlemmer

Medlemskontigentet indbetales på Samrådets konto: reg. nr.: 1551 Kontonr.: 108 798 76


VEDTÆGTER FOR
SAMRÅDET FOR DE LITTERÆRE SELSKABER

Som vedtaget på Samrådets stiftende generalforsamling den 14. september 2013
§1
Foreningens navn er SAMRÅDET FOR DE LITTERÆRE SELSKABER, og dets hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§2
Samrådets formål er at formidle kontakt mellem de litterære selskaber i Danmark og derigennem skabe viden om litteratur, litterær oplevelse og diskussion af litteratur, bidrage til at udbrede kendskabet til litteraturen, også ved vekselvirkning mellem selskaberne, forskere og forskningsinstitutioner samt at bidrage til at fastholde og udvikle dansk som et frodigt og mangfoldigt sprog.
Stk.2: Samrådet kan på områder af litteraturen, som ikke dækkes af de tilsluttede selskaber, tage initiativer til at udbrede kendskab til og interesse for sådanne områder.

§3
Som medlem kan optages ethvert interesseret selskab, institution eller forening, der definerer sig som litterært. Litterære selskaber, der ikke har betalt kontingent og derfor ikke er medlemmer, kan deltage i samrådets arrangementer.
§4
Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling for det indeværende regnskabsår. Kontingentet kan differentieres efter antallet af medlemmer. Udmeldelse sker skriftligt eller ved bestyrelsens beslutning, såfremt et medlem trods tilsendt rykker stadig er i restance ved regnskabsårets udgang.
Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. Samrådet kan herudover finansieres ved sponsor- og annoncestøtte samt ved bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og privatpersoner.

§5
Samrådet ledes af en bestyrelse bestående af mindst 5 og højst 7 personer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved første generalforsamling vælges mindst 2 og højst 3 for perioden september 2013 – marts 2014, mens mindst 3 og højst 4 vælges for perioden september 2013 – marts 2015. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet.
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen holder møde på begæring af et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet om mødets tid og sted, og mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op.
Bestyrelsens opgaver er at planlægge indhold og rammer, herunder de økonomiske, for Samrådets virke. Konkrete arrangementer og opgaver kan delegeres til enkelte eller en gruppe medlemmer af Samrådet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen bestræber sig på at opnå enstemmige beslutninger, men afstemninger kan foretages, og beslutninger træffes da ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
De på generalforsamlingen valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder efter bestemmelser vedtaget af bestyrelsen. Suppleanter kan dog ikke have stemmeret ved bestyrelsesmøder.
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis det tilkendegiver, at det ønsker at udtræde, eller hvis formanden godtgør, at bestyrelsesmedlemmet er i varigt forfald, eller hvis det selskab bestyrelsesmedlemmet repræsenterer, udtræder af Samrådet. Efter udtræden af et bestyrelsesmedlem indtræder en suppleant ved et bestyrelsesmøde, hvor en gyldig beslutning om udtræden er truffet. Hvis flere suppleanter er til rådighed tildeles pladsen af den siddende bestyrelse. Det indtrådte bestyrelsesmedlem overtager det udtrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.


§6
Generalforsamlingen er Samrådets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts på et af bestyrelsen fastsat sted. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sker skriftligt, evt via mail, til hvert medlem med mindst 1 måneds varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent, samt af referent til udfærdigelse af beslutningsreferat
b) Beretning fra bestyrelsen og præsentation af de repræsenterede selskaber
c) Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
d) Indkomne forslag.
e) Fastsættelse af budget og kontingent.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer
g) Valg af 1 eller 2 suppleanter
h) Valg af revisor samt revisorsuppleant
i) Eventuelt

Forslag skal være modtaget hos formanden senest en uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 1måneds varsel og skal afholdes, dersom mindst 10 medlemmer stiller motiveret krav herom.
I dette tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at kravet er fremsat.

§7
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer). Et medlem af Samrådet repræsenteres af en person, der har stemmeret og er valgbar; flere personer fra et selskab kan dog overvære generalforsamlingen. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot et medlem. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning.

§8
Samrådets regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§9
Samrådet tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Samrådet af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke Samrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Samrådet.

§10
Ændringer i vedtægterne kan foretages på en generalforsamling, når ændringsforslaget inden generalforsamlingens afholdelse har været udsendt til medlemmerne, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.

§11
Ophør af Samrådet kan besluttes efter tilsvarende regler som omtalt i § 10, dog er det en betingelse, at mindst halvdelen af Samrådets medlemmer deltager i den pågældende generalforsamling. Hvis forslaget om ophør falder, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med ophør som eneste punkt på dagsordenen, og man kan her med almindeligt flertal vedtage ophøret. I tilfælde af Samrådets ophør træffer generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer ved simpelt stemmeflertal beslutning om anvendelsen af den eventuelle formue.

§12
Disse vedtægter træder i kraft straks.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar